Historia OSP

Zebranie  założycielskie  naszej  OSP  odbyło  się  13  czerwca  1926  roku. Jednym z  głównych  założycieli  a  zarazem  pierwszym  prezesem  był  ksiądz  Władysław  Lewicki  -  proboszcz  parafii  Kamionna. Jednostka  OSP  Łochów  już  od  chwili powstania  była  organizacją  niezwykle  prężną. Główne  kierunki  działalności  związane  były  z  pozyskiwaniem  funduszy  na  zakup  sprzętu  i  umundurowania.  Już  po  czterech  latach  działalności  ma  swoją  remizę  oraz  sztandar.  Chociaż  remiza  jest  tylko  drewniana  to  wokół  niej  toczy  się  całe  życie  kulturalne  i  oświatowe  wszystkich  mieszkańców  Łochowa  i  okolicznych  wsi.  Organizowane  są  zabawy,  wystawiane  przedstawienia  teatralne  i  działa  biblioteka.  Duże  zasługi  w   okresie  przedwojennym  w  rozwoju  naszej  OSP  położył  ówczesny  właściciel  ziem  łochowskich  - hrabia  Kurnatowski.  W  czasie  okupacji  hitlerowskiej  majątek  naszej  OSP  został  rozgrabiony  łącznie  z  remizą,  która  została  rozebrana  i  wywieziona.  Po  wojnie  rozpoczął  się   okres  mozolnej  pracy  doprowadzenia  jednostki  OSP  do  stanu  przedwojennej  świetności.  O  sprzęt  i  wyposażenie  starano  się  wszelkimi  możliwymi  sposobami  gromadząc  go  w  dawnych  budynkach  dworskich  hrabiego  Kurnatowskiego, które  służyły  za  remizę.  Lata  sześćdziesiąte  przynoszą  nam  pierwsze  znaczące  osiągnięcie  po  wojnie  a  mianowicie  w  1968  roku  zostaje  oddana  do  użytku  nowa,  murowana remizo – świetlica.  Był  to  obiekt  na  miarę  naszych  potrzeb  a wzniesienie go dawało  nam poczucie,  że  jesteśmy  godni  przedwojennych  tradycji. Ponadto  otwierała  przed  nami  kolejne  wyzwania  i nowe  marzenia, a  główne  to  posiadanie  własnego  samochodu  bojowego.  Marzenie  to  ziściło  się  w  1975  roku,  kiedy  to otrzymaliśmy,  wycofany    z  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Pożarnictwa  w  Warszawie, samochód  marki  Star 26.  Możemy  śmiało  stwierdzić,  że samochodem  tym  wjechaliśmy  do  grona  najlepszych  jednostek  OSP w  powiecie  węgrowskim  i  pozycję  tą  utrzymujemy  do  dnia  dzisiejszego. W roku  1978  zostało  powołane  pogotowie  pożarnicze , skutkujące  tym , że zostają  wprowadzone  stałe , całodobowe  dyżury  kierowców  w  systemie  trzyzmianowym  finansowane  z  funduszu  gminnego. Następnie  kontrolę  nad  nim  przejmuje  Komenda  Rejonowa  w  Węgrowie  i  trwa to do  początku  lat  dziewięćdziesiątych , gdy  po  okresie  transformacji  ustrojowej  w  Polsce , zabrakło  uwarunkowań  prawnych  do  prowadzenia  tego  typu  placówki  i  ją  rozwiązano.  Od  lutego  1995  roku  jesteśmy  w Krajowym  Systemie  Ratowniczo -  Gaśniczym.  Średnia  liczba  wyjazdów  do  zdarzeń    w   ostatnich  latach  utrzymuje  się  na  poziomie  około  stu.  W  naszej  działalności  priorytetem  są  działania  operacyjno -  bojowe  oraz  dosprzętowienie  jednostki.  W  chwili  obecnej na  naszym  stanie są trzy  samochody  bojowe  ciężki, średni oraz lekki wyposażony w podstawowy  sprzęt  do  ratownictwa  technicznego. Dnia  17 czerwca  2001 roku  obchodziliśmy  75 – lecie  naszej  straży. Z  tej  okazji  otrzymaliśmy  sztandar  ufundowany  przez  społeczeństwo gminy  Łochów . Skrzyżowanie dróg krajowych Nr 50 i Nr 62 znajdujące się w naszej miejscowości a także przebiegająca trasa kolejowa Warszawa – St. Petersburg stawiają przed naszą OSP duże wyzwania,  którym dzięki posiadanemu wyposażeniu  staramy się sprostać. Na Walnym Zebraniu w dniu 21.02.2009 roku podjęliśmy uchwałę o powołaniu Jednostki Operacyjno-Technicznej.

Copyright © 2011-2019 OSP Łochów Al. Węgrowska 102
Powered by BOBER